Wednesday, September 7, 2016

"ตามติด (ชีวิต)ผีเสื้อ" ปางสีดา
เมื่อวันที่ 27 -28 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา
ทรูปลูกปัญญาโดยโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ได้จัดอบรมกิจกรรมถ่...ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่าในหัวข้อ " ตามติด (ชีวิต)ผีเสื้อ" โดยนำเพื่อนๆ พนักงานและครอบครัวในกลุ่มทรู รวมถึงผู้สนใจจากภายนอกจำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย คือ คุณสินธุยศ จันทรสาขา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแมลงและผีเสื้อ,คุณพชร วงศ์สินหลั่ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพและคุณนิติศักดิ์ ประสิทธิ์ศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพ มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพ อาทิ วิธีการถ่ายภาพน้ำตกให้นุ่มนวล พริ้วไหว ,การถ่ายภาพผีเสื้อให้ดูมีมิติ ชัดเจนและเห็นลวดลายและเม็ดสีที่ปีกชัดเจน รวมถึงเทคนิควิธีการอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพให้สวยงาม น่าสนใจ รวมทั้งยังมีส่วนรวมในการทำโป่งให้เป็นแหล่งแร่ธาตุกับสัตว์ป่า
นอกจากนี้คณะผู้เข้ารับการอบรมยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทขอม เป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของจ.สระแก้ว สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 สมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2 เพื่อได้เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้ ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ